เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปี 2562

วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2563 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนนาสรรค์พิทยาคม ได้จัดให้มีกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ และ ยุวกาชาดของโรงเรียน โดยมีกิจกรรมการเดินทางไกล การผจญฐานเพื่อทดสอบสมรรถนะทางร่างกายและจิตใจ และกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ ณ ค่ายลูกเสื่อชั่วคราวโรงเเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สำหรับคณะวิทยากรในกิจกรรมครังนี้คือ คณะครูทุกท่าน นำทีมโดยคุณครูสมยง  โพธิ์น้ำเที่ยง คุณครูอนันต์  สมบูรณ์ และทีมงานคุณภาพ กิจกรรมทุกรายการผ่านพ้นไปด้วยดี และสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ แล้วเจอกันใหม่ปีการศึกษาหน้านะครับ

boss 62

นายโชคชัย ชินโณ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายวิทวัฒน์  บุตรพรม

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

สอบถามข้อมูล

สแกนเข้ากลุ่ม "แจ้งข้อมูลข่าวสาร นสพ." เพื่อติดต่อสื่อสารกับโรงเรียน