กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2562

วันที่ 6 กุมภาพันธ์  2562 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับคณะครู นักเรียนโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมทุกคน จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่จัดขึ้นทุกปี ในช่วงวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 โดยกิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญที่่วัดประจำหมู่บ้าน ทั้ง 2 วัด โดยนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น จะทำกิจกรรมที่วัดป่าอรัญวิเวก สำหรับ ระดับชั้น ม. ปลาย จำเดินทางไปทำบุญร่วมกันที่วัดบ้านนาสวรรค์ เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการทำบุญ รักษาศีล สวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา อันเป็นแนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ

กิจกรรมค่า…

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปี 2562 วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 งานกิจ...

Read more

ปัจฉิมนิเท…

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนนา...

Read more

น้อมนำพระบ…

โครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา ร.10 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงาน...

Read more

กิจกรรมมาฆ…

กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 วันที่ 6 กุมภาพันธ์  2562 กลุ่มสาระสังคมศึกษ...

Read more

กิจกรรมวัน…

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 โรงเรียนนาสวรร...

Read more

ทัศนศึกษา 25…

ั กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนนาส...

Read more

boss 62

นายโชคชัย ชินโณ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33