ms365 gsuite 

การอบรมการสร้างห้องเรียนออนไลน์

วันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2563 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม โดยกลุ่มงานบุคคล ร่วมกับกลุ่มงานวิชาการ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการบอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างห้องเรียนออนไลน์ ด้วย Platform Microsoft Teams & Google Classroom โดยวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ซึ่งเป็นบุคลากรในโรงเรียน คือ คุณครูวิเชียร แวลล้อม ครูชำนาญการพิเศษ และเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสนี้โรงเรียนได้รับเกียรติจากท่านวรายุทธ ชาเรื่องเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ได้เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมให้โอวาทและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการร์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

boss 62

นายโชคชัย ชินโณ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายวิทวัฒน์  บุตรพรม

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

สอบถามข้อมูล

สแกนเข้ากลุ่ม "แจ้งข้อมูลข่าวสาร นสพ." เพื่อติดต่อสื่อสารกับโรงเรียน