ข้อมูลจำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ระดับชั้น / ห้อง จำนวนนักเรียน รวมทั้งหมด
ชาย หญิง
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 49 53 102
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 47 51 98
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 38 53 91
       
 รวมระดับชั้น ม.ต้น  134 157  291
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  23 43 66
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 29 19 48
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 16 41 57
       
รวมระดับชั้น ม. ปลาย 68  103 171
รวมนักเรียนทั้งหมด 202  260 462

ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563