title teacher

  
ชื่อ - สกุล :  นายวิเชียร แวดล้อม
ตำแหน่ง :  ครู
วิทยฐานะ :  ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชาที่สอน :   คอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยี
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการไตรสิกขา :   รายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (ง 30205) ระดับชั้น ม. 6
ผลงาน Best Practice :  การพัฒนาศักยภาพนักเรียนนสู่ความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์
ข้อมูลติดต่อ :