ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ รับผิดชอบดูแลงาน
 1  นายโชคชัย ชินโณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บริหารสถานศึกษา
 2  นางสาวรำไพ ดวงศิลา  ครู ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ
 3  นางสาวดวงมาลา พันธ์หล้า  คร ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
 4  นางวิลาวรรณ ฮาดวิเศษ  ครู ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล
 5  นายวิเชียร แวดล้อม  ครู ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
 6  นางพรรณี ผลาจิตร์  ครู ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานวัดผลประเมินผล
7  นายจักรี ภูมลี  ครู ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน
8  นายวิชิต แก้วไวยุทธ์  ครู ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานกิจการนักเรียน
9  นางอำไพ พลสงคราม  ครู ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานแนะแนวและทุนการศึกษา
10 นายวิทวัฒน์ บุตรพรม  ครู ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
11 นางสาวณัฏฐณิกานต์ จันทร์เพ็ง  ครู ครูชำนาญการพิเศษ งานพัสดุ
12 นางสาวมาลินี ทุมสะกะ  ครู ครูชำนาญการพิเศษ งานพัสดุ
13 นางวชิราภรณ์ บุตรพรม  ครู ครูชำนาญการ งานวิชาการ
14 นางสาวธิดารัตน์ กุลโท  ครู   งานอนามัยโรงเรียน
15 นางสาวปิยมาภรณ์ ฮวดชัย  ครู   งานบุคคล
16 นายสมยง โพธิ์น้ำเที่ยง  ครู   งานกิจการนักเรียน
17 นางสาวอนัญญา อุปัน  ครู   งานอนามัยโรงเรียน
18 นายวิชญะ สมศรี  ครู   หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
19 นายไชยนันท์ ประวันตา  ครู   งานห้องสมุด
20 นายอัฐพล เหล่าสักสาม  ครู   งานกิจการนักเรียน
21 นายนิคม แป้นแจ้ง  ครู   งานอาคารสถานที่
22 นางภิชานันท์ สุภาวรรณ์  ครู   งานแนะแนวและทุนการศึกษา
23 นางสาวอรวรรณ สุวรรณภักดี  ครู   งานบุคคล
24 นางสาวนันทิตา แคนติ  ครู   งานการเงิน
25 นางสาวสุภาภรณ์ พิลาแก้ว  ครู   งานห้องสมุด
26 นางสาวประไพรพร โคตพิมพ์  ครู   งานกิจการนักเรียน
27 นายสมประสงค์ โพธิ์น้ำเที่ยง  ครู   งานอาคารสถานที่
28 นายกฤษฎา สุวรรณะ ครูผู้ช่วย   งานกิจการนักเรียน
29 นายกฤษ คลังพระศรี ครูผู้ช่วย   งานวิชาการ
30 นางสาวมาลีรัตน์  อุไร ครูผู้ช่วย   งานวิชาการ
31 นางสาวปัทมา  อินธิเสน ครูผู้ช่วย   งานวิชาการ
32 นางจีระนันท์ เนธิบุตร พนักงานราชการ   งานการเงิน
33 นางสาวทิพย์สุดา  ชัยมูล ครูธุรการ   งานธุรการกลาง
34 นางสาวตรงจิตร ชาวะหา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ   งานดูแลนักเรียนฯ
35 นางสาวกานดา รสโสดา ครูอัตราจ้าง   งานบุคคล
36 นายสมบัติ พิมวัน ลูกจ้างประจำ   งานทั่วไป
37 นายวันดี บุบผาพอน ลูกจ้างชั่วคราว   งานทั่วไป
38 นางรุ่งนภา แก้วโสภา ลุกจ้างชั่วคราว   งานทั่วไป
39 นายวิฑูรย์ ทิพเนตร ลูกจ้างชั่วคราว   งานทั่วไป