ทำเนียบบุคลากรโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ประจำปี 2562

รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง /วิทยฐานะ/ ภาระงาน วุฒิการศึกษา ข้อมูลติดต่อ
 

นายโชคชัย ชินโณ

Mr.Chokchai  Chinno

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

The Director of School

วิทยฐานะ : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

กศ.ม.บริการการศึกษา

Tel : 095-1687598

E-Mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
  นางสาวรำไพ  ดวงศิลา

ตำแหน่ง : ครู (คศ. 3)

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

งานที่รับผิดชอบ : หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ

รายวิชาที่สอน : การงานอาชีพ

กลุ่มสาระฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 กศ.ม.บริหารการศึกษา

 Tel :

E-Mail :

Line ID :

  นางสาวดวงมาลา  พันธ์หล้า

ตำแหน่ง : ครู (คศ. 3)

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

งานที่รับผิดชอบ : หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

รายวิชาที่สอน : ศิลปะ

กลุ่มสาระฯ : ศิลปะ

 ค.บ.การฟ้อนรำ

Tel : 087-8544622

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Line ID :

wirawan 62 นางวิลาวรรณ ฮาดวิเศษ

ตำแหน่ง : ครู (คศ. 3)

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

งานที่รับผิดชอบ : หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล

รายวิชาที่สอน : วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์

ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

Tel :

E-Mail :

Line ID :

 

นายวิเชียร แวดล้อม

(Mr.Wichian Waedlom)

The Administrator of School

ตำแหน่ง : ครู (คศ. 3)

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

งานที่รับผิดชอบ : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

รายวิชาที่สอน : คอมพิวเตอร์

กลุ่มสาระฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

 Tel : 089-9415589

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Line ID : kroowi_2

Website : http://www.owi.in.th

  นางพรรณี  ผลาจิตร์

ตำแหน่ง : ครู (คศ. 3)

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

งานที่รับผิดชอบ : หัวหน้างานวัดผลประเมินผล

รายวิชาที่สอน : คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์

ศษ.บ. คณิต-ชีววิทยา

Tel :

E-Mail :

Line ID :

  นายจักรี ภูมลี

ตำแหน่ง : ครู (คศ. 3)

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

งานที่รับผิดชอบ : หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน

รายวิชาที่สอน : วิทยาศาสตร์ , เคมี

กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์

ค.ม. การวิจัยและการพัฒนาการศึกษา

Tel :

E-Mail :

Line ID :

  นางอำไพ พลสงคราม

ตำแหน่ง : ครู (คศ. 3)

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

งานที่รับผิดชอบ : หัวหน้างานแนะแนว

รายวิชาที่สอน : คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์

กศ.ม.คณิตศาสตร์

Tel : 095-6646618

E-Mail :

Line ID :

  นายวิชิต แก้วไวยุทธ์

ตำแหน่ง : ครู (คศ. 3)

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

งานที่รับผิดชอบ : หัวหน้างานกิจการนักเรียน

รายวิชาที่สอน : วิทยาศาสตร์ , ฟิสิกส์

กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์

กศ.บ.วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์

Tel : 089-9377940

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Line ID : spymon

line mon

  นายวิทวัฒน์ บุตรพรม

ตำแหน่ง : ครู (คศ. 3)

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

งานที่รับผิดชอบ : งานอาคารสถานที่

รายวิชาที่สอน : วิทยาศาสตร์ , เคมี

กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์

ศษ.ม.บริหารการศึกษา

Tel :

E-Mail :

Line ID :

       
  นางสาวณัฏฐณิกานต์ จันทร์เพ็ง

ตำแหน่ง : ครู (คศ. 3)

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

งานที่รับผิดชอบ : งานพัสดุ

รายวิชาที่สอน : ภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ

 ศษ.ม.บริหารการศึกษา

Tel :

E-Mail :

Line ID :

 malinee 61 นางสาวมาลินี ทุมสะกะ

ตำแหน่ง : ครู (คศ. 3)

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

งานที่รับผิดชอบ : งานพัสดุ , DMC

รายวิชาที่สอน : ภาษาไทย

กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย

ค.บ.ภาษาไทย

Tel : 

E-Mail :

Line ID :

  นางวชิราภรณ์ บุตรพรม

ตำแหน่ง : ครู (คศ. 2)

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

งานที่รับผิดชอบ : งานวิชาการ

รายวิชาที่สอน : คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์

ศษ.ม. บริหารการศึกษา

Tel :

E-Mail :

Line ID 

  นางสาวปิยมาภรณ์ ฮวดชัย

ตำแหน่ง : ครู (คศ. 1)

วิทยฐานะ : -

งานที่รับผิดชอบ : งานบุคคล

รายวิชาที่สอน : ภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ

Tel :

E-Mail :

Line ID :

       

  นายสมยง โพธิ์น้ำเที่ยง

ตำแหน่ง : ครู (คศ. 1)

วิทยฐานะ : -

งานที่รับผิดชอบ : งานกิจการนักเรียน

รายวิชาที่สอน : พลศึกษา

กลุ่มสาระฯ : สุขศึกษาและพลศึกษา

วท.บ. การกีฬา

Tel :

E-Mail :

Line ID :

  นางสาวอนัญญา อุปัน

ตำแหน่ง : ครู (คศ. 1)

วิทยฐานะ : -

งานที่รับผิดชอบ : งานห้องสมุด

รายวิชาที่สอน : ภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ

ค.บ.ภาษาอังกฤษ

Tel :

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Line ID :

  นางสาวธิดารัตน์  กุลโท

ตำแหน่ง : ครู (คศ. 1)

วิทยฐานะ : -

งานที่รับผิดชอบ : งานอนามัยโรงเรียน

รายวิชาที่สอน : ภาษาไทย

กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย

 กศ.ม. การบริหารการศึกษา

Tel :

E-Mail :

Line ID :

  นายวิชญะ สมศรี

ตำแหน่ง : ครู (คศ. 1)

วิทยฐานะ : -

งานที่รับผิดชอบ : งานสภานักเรียน

รายวิชาที่สอน : สังคมศึกษา

กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ศศ.บ.รัฐศาสตร์

Tel :

E-Mail :

Line ID :

chaiyanan 62 นายไชยนันท์ ประวันตา

ตำแหน่ง : ครู (คศ. 1)

วิทยฐานะ : -

งานที่รับผิดชอบ : งานห้องสมุด

รายวิชาที่สอน : ภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ

ค.บ.ภาษาอังกฤษ

Tel : 064-7505908

E-Mail :

Line ID :

  นายอัฐพล เหล่าสักสาม

ตำแหน่ง : ครู (คศ. 1)

วิทยฐานะ : -

งานที่รับผิดชอบ : งานบริหารทั่วไป

รายวิชาที่สอน : สังคมศึกษา

กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

Tel :

E-Mail :

Line ID :

  นางภิชานันท์ สุภาวรรณ์

ตำแหน่ง : ครู (คศ.1)

วิทยฐานะ : -

งานที่รับผิดชอบ : งานแนะแนว

รายวิชาที่สอน : วิทยาศาสตร์ , ชีววิทยา

กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์

ค.บ.วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)

Tel : 083-3442912

E-Mail :

Line ID :

  นางสาวอรวรรณ สุวรรณภักดี

ตำแหน่ง : ครู (คศ.1)

วิทยฐานะ : -

งานที่รับผิดชอบ : งานบุคคล , DMC

รายวิชาที่สอน : วิทยาศาสตร์ , ชีววิทยา

กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์

ค.บ.วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)

Tel :

E-Mail :

Line ID :

  นางสาวนันทิตา แคนติ

ตำแหน่ง : ครู (คศ. 1)

วิทยฐานะ : -

งานที่รับผิดชอบ : งานบัญชีและการเงิน

รายวิชาที่สอน : คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์

ค.บ.คณิตศาสตร์

Tel : 090-7520157

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Line ID : gun_kawin

  นางสาวสุภาภรณ์ พิลาแก้ว

ตำแหน่ง : ครู (คศ.1)วิทยฐานะ : -

งานที่รับผิดชอบ : งานห้องสมุด

รายวิชาที่สอน : ภาษาไทย

กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย

ค.บ.ภาษาไทย

Tel :

E-Mail :

Line ID :

  นางสาวประไพรพร โคตพิมพ์

ตำแหน่ง : ครู (คศ.1)

วิทยฐานะ : -

งานที่รับผิดชอบ : งานกิจการนักเรียน

รายวิชาที่สอน : วิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์

กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์

ค.บ. วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

Tel :

E-Mail :

Line ID :

  นายสมประสงค์ โพธิ์น้ำเที่ยง

ตำแหน่ง : ครู (คศ.1)

วิทยฐานะ : -

งานที่รับผิดชอบ : งานอาคารสถานที่

รายวิชาที่สอน : งานช่าง

กลุ่มสาระฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ก่อสร้าง)

Tel :

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Line ID :

 kitsada 62  นายกฤษฎา สุวรรณะ

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ : -

งานที่รับผิดชอบ : งานกิจการนักเรียน

รายวิชาที่สอน : พลศึกษา

กลุ่มสาระฯ : สุขศึกษาและพละศึกษา

Tel :

E-Mail : 

Line ID :

 krit 62  นายกฤษ คลังพระศรี

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ : -

งานที่รับผิดชอบ : งานวิชาการ

รายวิชาที่สอน : คอมพิวเตอร์

กลุ่มสาระฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

Tel :

E-Mail : 

Line ID :

 maleerat 61  นางสาวมารีรัตน์  อุไร

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

งานที่รับผิดชอบ : งานวิชาการ

รายวิชาที่สอน : ภาษาจีน

กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ

   
 pattama 63 นางสาวปัทมา อินธิเสน

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

งานที่รับผิดชอบ : งานวิชาการ

รายวิชาที่สอน : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Tel :

E-Mail :

Line ID :

       
Jeeranan 61 นางจีระนันท์ เนธิบุตร

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

งานที่รับผิดชอบ : งานการเงิน

รายวิชาที่สอน : ภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ

 trongjit 61 นางสาวตรงจิตร ชาวะหา

ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

งานที่รับผิดชอบ : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ

ค.ม.นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Tel :

E-Mail :

Line ID :

นายสมบัติ พิมวัน

ลูกจ้างประจำ

Tel :

E-Mail :

Line ID :

       
นายวันดี บุบผาพอน

ลูกจ้างชั่วคราว

Tel :

E-Mail :

Line ID :