ทำเนียบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปี 2558 - 2562)

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 

 

 

 นายน้อย  มีสอน

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ

 พระครูอุดมเขต  คณารักษ์

ผู้แทนพระภิกษุและองค์กรศาสนา

 นายสามารถ  ดาวเสด็จ

ผู้แทนองค์กรชุมชน

 นายศรีสุข  เถาว์เบา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 นายทองแดง  แสนกัลยา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 นายสุพัฒน์  พละสาร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 นายบุญมื  แสงเจริญ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 นายสมเกียรติ  ดวงพระราช

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 นางเกษร  ทองรอด

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 นางพรรณี  ศิลาแสง

ผู้แทนผู้ปกครอง

นางธิดา  คำโคตร

ผู้แทนพระภิกษุและองค์กรศาสนา

 นางไพวรรณ  เสาะสมบูรณ์

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 นายอัครณัฏฐ์  บุตรพระองค์

ผู้่แทนศิษย์เก่า

นางสาวรำไพ  ดวงศิลา

ผู้แทนครู

 

 นายโชคชัย  ชินโณ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

กรรมการและเลขานุการ