นางสาวรำไพ  ดวงศิลา    
     หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ    
         
นางอำไพ  พลสงคราม   นางสาวมาลินี  ทุมสะกะ   นางสาวณัฏฐณิกานต์  จันทร์เพ็ง
         
นางสาวนันทิตา  แคนติ   นางจีระนันท์  เนธิบุตร