นางสาวดวงมาลา พันธ์หล้า    
     หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ    
     jakkree 62    
 นางพรรณี ผลาจิตร์   นายจักรี ภูมลี   นางวชิราภรณ์ บุตรพรม
       
 นายไชยนันท์ ประวันตา   นางภิชานันท์  สุภาวรรธ์   นางสาวสุภาภรณ์ ลัพธะลักษ์
         
นายกฤษ คลังพระศรี    นางสาวมารีรัตน์  อุไร    นางสาวปัทมา อินธิเสน