ข้อมูลจำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ระดับชั้น / ห้อง จำนวนนักเรียน รวมทั้งหมด
ชาย หญิง
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 52 40 92
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 34 39 73
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 66 51 117
       
 รวมระดับชั้น ม.ต้น  150 130  282
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  27 35 62
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 33 27 60
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 11 38 49
       
รวมระดับชั้น ม. ปลาย 71  100 171
รวมนักเรียนทั้งหมด 223  230 453

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2566